Žilinų pagrindinė mokykla
Teksto dydis

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO PAKEITIMO.

VARĖNOS R. ŽILINŲ PAGRINDINĖS  MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VARĖNOS R. ŽILINŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. VK-41a ,,DĖL 2020-2021 M. M. VARĖNOS R. ŽILINŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 9 d. Nr. VK- 95

Žilinai

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m.

gruodžio 9 įsakymu Nr. V-1932 ,,Dėl 2019-2020 ir 2020-2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo pakeitimo“,   

p a k e i č i u 2020-2021 m .m. Varėnos r. Žilinų pagrindinės mokyklos ugdymo planą,

patvirtintą Varėnos r. Žilinų pagrindinės mokyklos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-41a ,, Dėl 2020-2021 m. m. Varėnos r. Žilinų pagrindinės mokyklos ugdymo plano patvirtinimo“, ir 5. 5. papunktį išdėstau taip:  

,,5.5. Mokinių atostogos, suderinus jas su Mokyklos taryba bei savivaldybės įgaliotu asmeniu, skiriamos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens:

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

1-4 klasės

5-10 klasės

 

2020-12-14

2020-12-23

 

2021-01-03

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

Vasaros:

1-4 klasės

5-10 klasės

 

2021-06-10

2021-06-24

 

               2021-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

                                                              

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                                   Roma Budrevičienė

laikinai pavaduojanti direktorių              

NUOTOLINIO MOKYMO APRAŠAS

                                           PATVIRTINTA

                                                                                  Mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d.                                                                                                                                įsakymu Nr. VK-30                 

 

VARĖNOS R. ŽILINŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

UGDYMO PROCESO  ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.     Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)

reglamentuoja Varėnos r. Žilinų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų, pradinio ir pagrindinio ugdymo mokinių mokymo(si) nuotoliniu būdu organizavimą.

                      2. Aprašas parengtas  remiantis ,,Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372.

                      3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje.

3.2. Virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta informacinė ugdymo(si) sistema, naudojant mokyklos susitartą ir/ar mokytojo pasirinktą virtualią mokymo(si) erdvę, kurioje vyksta mokymo(si) procesas (pateikiama mokymo(si) medžiaga, užduotys, pažangos ir pasiekimų vertinimo informacija) ir organizuojamas ugdymo(si) proceso dalyvių bendravimas ir bendradarbiavimas.

3.3. Elektroninė pamoka – tai mokymo(si) medžiagos rinkinys, skirtas konkrečiai pamokos temai (teorinė ir praktinė medžiaga, savikontrolės ir patikros užduotys, ugdymo(si) ir įgūdžius lavinantys pratimai).

3.4. Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje ugdymo(si) aplinkoje iš anksto susitartu laiku mokytojo teikiamos grupinės ar individualios konsultacijos mokiniams.

3.5. Atsiskaitomasis darbas – tai individualiai ir savarankiškai atliekamas rašto darbas, skirtas mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių pažangai ir pasiekimams patikrinti, baigus temą, skyrių, dalyko programos dalį.

                                                                                        II SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMOSI ORGANIZAVIMAS

4. Pagrindinė mokyklos nuotolinio mokymosi aplinka - elektroninis dienynas ,,Mano dienynas" (toliau-e.dienynas). Prie jo 1-10 klasių mokiniai, mokytojai, klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklos administracija, tėvai jungiasi jiems įprastu būdu, laikydamiesi asmens duomenų saugos reikalavimų.

                      5. Mokytojams ir mokiniams (ar tėvams) sutarus  galima  naudoti ir kitas virtualios aplinkos priemones, padedančias bendruomenės nariams komunikuoti: elektroninį paštą, telefoną, messenger, skype, facebook, elektronines pratybas ir kt.

                    6. Taip pat elektroniniu paštu, telefonu, messenger tėvų padedami naudojasi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai.

        7. Užduotis, teorinę ir kitą mokymui(si) reikalingą medžiagą ar informaciją mokytojai pateikia mokiniams e. dienyne kiekvienos darbo dienos rytą (8.00 val.) arba iš vakaro  pagal tos dienos pamokų tvarkaraštį.

                      8. Skirdami darbus mokytojai nurodo jų atlikimo laiką. Medžiagos apimtis, užduočių kiekis gali būti skirtas atlikti per vieną pamoką arba ilgesniam laikui, atsižvelgus į mokinių amžių, gebėjimus, užduočių pobūdį. Taip pat mokytojai nurodo iki kada, kokiu būdu atlikti užduotis ir kaip jas pateikti mokytojui.

                      9. Mokiniai elektroniniame dienyne ar naudodami kitas priemones, kurias jiems nurodė mokytojai, gali kreiptis pagalbos.

                      10. Specialiųjų poreikių mokiniams  skiriamos pagal jų gebėjimus pritaikytos (palengvintos) užduotys. Pagal galimybes su specialiųjų poreikių mokiniais dirba logopedas.

                      11. Mokytojai, mokydami, konsultuodami mokinius, vertindami jų pateiktus darbus, aptaria su mokiniais  daromą pažangą, pasiekimus ne rečiau kaip kartą per dvi savaites, rašydami komentarus, įvertinimus elektroniniame dienyne ar kita pasirinkta forma.

                      12. Kiekvieną pirmadienį visų mokomųjų dalykų mokytojai kviečiami (nekontaktuojant tiesiogiai)  pasidalyti patirtimi, kaip jiems sekėsi organizuoti nuotolinį mokymą.

                      13. Technologijų naudojimo klausimais mokytojai ir mokiniai gali kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių, kurio kontaktai ir konsultacijų laikas bus skelbiami mokyklos interneto svetainėje.

                                                                                     III SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) DALYVIŲ VEIKLA

                     14. Mokiniai:

                      14.1. reguliariai penkias dienas per savaitę, naudodami turimus vadovėlius, pratybų sąsiuvinius,  informacines komunikacijos priemones ir technologijas, nuosekliai pagal savo įprastą pamokų tvarkaraštį atsakingai mokosi mokomi mokytojų ir savarankiškai;

                      14.2. laiku atlieka mokytojų paskirtas užduotis ir atsiskaito už jas; esant poreikiui konsultuojasi su dalykų mokytojais;

                      14.3. stebi savo pažangą ir pasiekimus, prisiima atsakomybę už savo mokymąsi;

                      14.4. pagal galimybes dalyvauja virtualiame mokyklos bendruomenės gyvenime (organizuojamose apklausose, vaizdo konferencijose ir pan.);

                      14.5. laikosi asmens duomenų saugos, saugaus darbo internete taisyklių.

                      15. Mokytojai:

                      15.1. koreguoja ilgalaikius mokomųjų dalykų planus, pritaiko ugdymo turinį mokymui nuotoliniu būdu;

                      15.2.  numato pamokų veiklas, pasirengia nuotolinio darbo priemones;

                      15.3. e. dienyne reguliariai teikia reikalingą informaciją, teorinę medžiagą, užduotis mokiniams, nurodydami atlikimo laiką, datą, būdą, vertinimą;

                      15.4. pagal galimybes organizuoja mokinių mokymą(si) virtualioje aplinkoje, pagal poreikį - nuotolines konsultacijas;

                      15.5. pritaiko ugdymo turinį specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;

                      15.6. tikrina, vertina, komentuoja mokinių atliktus darbus, teikia jiems grįžtamąjį ryšį apie pažangą ir pasiekimus;

                      15.7. pagal pamokų tvarkaraštį pildo e. dienyną, fiksuoja jame įvertinimus;

                      15.8. informuoja klasės vadovą, jeigu mokinys nedalyvauja nuotoliniame mokyme(si), laiku neatlieka užduočių;

                15.9. bendrauja su kitais mokytojais, klasių vadovais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos administracija, mokinių tėvais;

                      15.10. dalijasi darbo organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu patirtimi (dalyvauja apklausose, vaizdo konferencijose ir pan.).

                      16. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas:

                      16.1. pagal galimybes, suderinęs su tėvais ir jų padedamas, organizuoja bendrus užsiėmimus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams;

                      16.2. susitartu būdu teikia vaikams užduotėles, atitinkančias jų amžių bei gebėjimus;

                      16.3. konsultuoja tėvus ir teikia jiems metodines rekomendacijas, kaip ugdyti vaikų įgūdžius, kuriems nereikia virtualios aplinkos;

                      16.4. susitaria su tėvais, kokiu būdu jie pateiks vaikų atliktas užduotis ir informaciją apie veiklą namuose;

                      16.5. informuoja mokyklos administraciją apie vaikus, kurie neatlieka užduočių, nedalyvauja siūlomoje veikloje.

                      17. Klasių vadovai:

                      17.1. konsultuoja mokinius ir jų tėvus dėl prisijungimo ir darbo virtualioje aplinkoje;

                      17.2. stebi mokinių pažangą, pasiekimus e. dienyne;

                      17.3. pasirinktu būdu komunikuoja su klasės mokinių tėvais, sprendžia iškilusias mokymo(si) ir kt. problemas;

                      17.4. bendrauja su klasėje dirbančiais mokytojais, mokyklos administracija.

                      17.5. pateikia savo kontaktus auklėtiniams bei jų tėvams.

                      18. Pagalbos mokiniui specialistai:

                      18.1. logopedas, suderinęs su tėvais ir jų padedamas, teikia nuotolines  konsultacijas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ugdomiems vaikams;

                      18.2. socialinis pedagogas aiškinasi mokinių galimybes prisijungti prie virtualios mokymo(si) aplinkos, rūpinasi reikalinga pagalba mokiniui ir jo šeimai, organizuojant nuotolinį mokymą(si).

                      19. Mokyklos vadovai:

                      19.1. su mokyklos bendruomene nuolat dalijasi aktualia informacija, gauta iš savivaldybės ir ŠMSM;

                      19.2. mokyklos svetainėje ir e. dienyne teikia informaciją apie darbo nuotoliniu būdu organizavimą;

                      19.3. parengia mokymo(si) nuotoliniu būdu rekomendacijas mokiniams ir jų tėvams;

                      19.4. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių;

                      19.5. kiekvieną savaitę organizuoja nuotolinio mokymo aptarimą;

                      19.6. kartą per mėnesį organizuoja mokinių ir/ar tėvų apklausą nuotoliniam mokymui koreguoti.

                      20. Mokinio tėvai (globėjai):  

20.1. pagal galimybes sudaro savo vaikams tinkamas mokymosi sąlygas namuose ir teikia pagalbą organizuojant nuotolinį mokymąsi;

20.2. užtikrina, kad mokinys kiekvieną dieną jam patogiu laiku prisijungtų prie  e. dienyno ar kitos virtualios mokymo(si) aplinkos ir laiku atliktų  pateiktas užduotis, už jas atsiskaitytų;  

20.3. stebi vaiko pažangą, pasiekimus e. dienyne; 

20.4. telefonu, elektroniniu paštu, e. dienyno žinutėmis nuolat bendrauja su  mokytojais, klasių vadovais, mokyklos administracija, pagalbos mokiniui specialistais vaikų nuotolinio ugdymo klausimais.

 

                                                                                    IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      21. Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 30 d. ir juo vadovaujamasi tol, kol galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo.

                      22. Aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje ir e. dienyne.

                      23. Aprašas gali būti keičiamas mokyklos bendruomenės susitarimu.

 

 

__________________________________________________

Rekomendacijos mokinių tėveliams

Mieli tėveliai,

 

                  2020 m. kovo 30 d. pradedamas mokinių mokymas nuotoliniu būdu. Mūsų mokykla jau yra parengusi ,,Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą“, kurį galėsite rasti mokyklos svetainėje ar elektroninio dienyno skiltyje ,,Mokyklos failai“. Mokymą organizuosime naudodami elektroninio dienyno ,,Mano dienynas“ aplinką, taip pat kitas (pagal mūsų ir Jūsų galimybes) priemones: e. paštą, telefonų skambučius, trumpąsias SMS žinutes, messenger, skype, facebook, elektronines pratybas ir kt.

                  Kiekvienos darbo dienos rytą  (8.00 val.) arba iš vakaro elektroniniame dienyne Jūsų vaikai gaus užduotis, mokomąją medžiagą, reikalingą informaciją iš dalykų mokytojų pagal įprastą pamokų tvarkaraštį. Mokytojai taip pat nurodys, per kiek laiko, iki kada ir kaip darbus reikės atlikti, kaip už juos atsiskaityti.

                  Kviečiame Jus padėti savo vaikams naudotis informacinėmis technologijomis, taip pat prižiūrėti, kad jie kasdien reguliariai mokytųsi maždaug tiek laiko, kiek turėjo pamokų mokykloje, žinoma, darydami ilgesnes ar trumpesnes pertraukėles (pamokų tvarkaraštį rasite elektroninio dienyno skiltyje ,,Mokyklos failai“).

                  Skatinkite savo atžalas kuo dažniau kreiptis pagalbos į mokytojus: rašyti e. laiškus, trumpąsias SMS žinutes, skambinti telefonu ar komunikuoti kitais būdais, kuriuos nurodys mokytojai. Įvairių skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais bus galima kreiptis į informacinių technologijų mokytoją Galiną Kmieliauskienę (jos kontaktus, darbo laiką rasite e. dienyne ir mokyklos svetainėje adresu: https://zilinai.varena.lm.lt).

                  Saugokite savo vaikų ir savo sveikatą, laikydamiesi karantino taisyklių, išlikite ramūs - dirbdami drauge įveiksime nuotolinio mokymo sunkumus ir pasieksime gerų rezultatų.

 

 

 

                                                                                          Mokyklos administracija

Rekomendacijos mokyklos mokiniams

Mieli mokiniai! 

                  2020 m. kovo 30 d. pradedamas Jūsų mokymas nuotoliniu būdu. Mūsų mokykla jau yra parengusi ,,Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašą“, kurį galėsite rasti mokyklos svetainėje ar elektroninio dienyno skiltyje ,,Mokyklos failai“. Mokymą organizuosime naudodami elektroninio dienyno ,,Mano dienynas“ aplinką, taip pat kitas (pagal mūsų ir Jūsų galimybes) priemones: e. paštą, telefonų skambučius, trumpąsias SMS žinutes, Messenger, Skype, Facebook, elektronines pratybas ir kt.

                  Kiekvienos darbo dienos rytą  (8.00 val.) arba iš vakaro elektroniniame dienyne Jūs  gausite užduotis, mokomąją medžiagą, reikalingą informaciją iš dalykų mokytojų pagal įprastą pamokų tvarkaraštį. Mokytojai taip pat Jums nurodys, per kiek laiko, iki kada ir kaip darbus reikės atlikti, kaip už juos atsiskaityti.

                  Kviečiame Jus  kasdien reguliariai mokytis maždaug tiek laiko, kiek turėjote pamokų mokykloje, žinoma, darydami ilgesnes ar trumpesnes pertraukėles (pamokų tvarkaraštį rasite elektroninio dienyno skiltyje ,,Mokyklos failai“, jeigu jo nematote savo paskyroje).

                  Iškilus bet kokiems sunkumams, kreipkitės pagalbos į mokytojus: rašykite e. laiškus, trumpąsias SMS žinutes, skambinkite telefonu ar komunikuokite kitais būdais, kuriuos Jums nurodys mokytojai. Įvairių skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais bus galima kreiptis į informacinių technologijų mokytoją Galiną Kmieliauskienę  (jos kontaktus, darbo laiką rasite e. dienyne ir  mokyklos svetainėje adresu: https://zilinai.varena.lm.lt ).

                  Saugokite  savo sveikatą, laikydamiesi karantino taisyklių, išlikite ramūs - dirbdami drauge įveiksime nuotolinio mokymo sunkumus ir pasieksime gerų rezultatų!

                                                                   Mokyklos administracija.