Žilinų pagrindinė mokykla
Teksto dydis

Mokyklos istorija

Žilinų mokyklos įsikūrimo metais tikslingiausia būtų laikyti 1920 m. Pagal senųjų žiliniškių pasakojimus iki Pirmojo pasaulinio karo ir karo metu Žilinuose jokios mokyklos nebuvo. Nuo 1913 iki 1918 m. (su pertraukomis) Žilinų kaimo vaikus mokė „daraktorė“ Cicilija Kačėniūtė. Pastovių mokyklos patalpų nebuvo. Mokinius mokė erdvesnėse patalpose (pirkiose), kur susirinkdavo 10 – 15 vaikų.

Mokė iš vienos knygos skaityti ir iš maldaknygių giedoti šventas giesmes. Pagal V. Jakelevičiaus pasakojimą , užrašytą 1970 m., apie 1916 m. mokinius pradėjo mokyti skaičiuoti ir rašyti. Rašė grifelinėse lentelėse su angliniais grifeliniais stiliais.

1920 m. rudenį Žilinų kaimo valstiečiai pasisamdė mokytoją Petronėlę Baronytę ir atidarė pradinę mokyklą. Patalpas išnuomojo dvarininkų Žilinskų name, kurį valdė Alsiufinas, buvęs pirklys ir nuomojęs Žilinų dvarą. Mokyklos materialinė bazė buvo labai skurdi. Suolus ir klasės lentą padarė kaimo stalius. Pagal V.Palionio pasakojimą, užrašytą 1975 m., mokiniai mokykloje rašė pieštukais, skaitė iš vienos knygos, vedžiodami eilutes paprasta plunksna. Mokinių skaičius svyravo nuo 15 iki 20. Didžiausias mokinių nubyrėjimas prasidėdavo pavasarį, kai reikėdavo ganyti karves.

1921–1922 m.m. įkuriama Žilinų valstybinė pradinė mokykla ir atsiunčiamas mokytojas Pranas Plaušinis. Šiais mokslo metais mokykla gauna kai kuriuos vadovėlius.

1922–1923 m.m. Žilinų pradinėje mokykloje pradeda dirbti J. Jankauskas, gimęs 1901 m. Varėnos raj. Dargužių kaime. 1922 m. baigęs Vilniaus lietuvių gimnaziją ir perėjęs Lenkijos Lietuvos demarkacinę liniją, apsigyvena Žilinuose. Mokytojas J. Jankauskas daug dirbo, nuolat bendravo su gyventojais. Kai kam nepatiko jo „ciciliškoji“ veikla ir jis 1925 m. buvo iškeltas į Slabados pradinę mokyklą.

1925–1926 m. m. mokykloje dirba mokytojas Pūras. Žilinų mokykloje jis praleidžia 13 metų. Pagal Izabelės Baublytės-Balčiūnienės pasakojimą Žilinų mokykla nepriklausomos Lietuvos laikais suklestėjo. Mokiniai mokėsi šešiuose skyriuose. Be mokytojo Pūro dirbo mokytoja Maziliauskaitė, mokytojas Naudžiūnas, klebonas Liutkus, mokytoja Kuodrevičienė. Mokiniai naudojasi sąsiuviniais, vadovėliais. Mokykloje naujovė - vietoje keturviečių suolų, buvo gauta keletas triviečių su dviem įleidžiamomis stiklinėmis rašalinėmis. I. Baublytė-Balčiūnienė savo prisiminimuose mini pašalpų fondą: mokinių tėvų komitetas kartu su mokytojais nutardavo, kuriems mokiniams buvo reikalinga pašalpa. Skirdavo neturtingiems arba tiems, kurių šeimoje keli mokiniai. Mokytoja Maziliauskaitė ruošdavo mokinių vakarus, spektaklius. Be to visoms mergaitėms vesdavo darbelių pamokas. Mokytojas Pūras vadovavo jaunųjų ūkininkų rateliui. Mokykloje buvo biblioteka. Kiekvieną šeštadienį mokytojai keisdavo mokiniams knygas.

Nuo 1935 m. iki 1939 m. Žilinų pradinėje mokykloje pasikeitė trys mokytojai: V. Petrauskienė, Pūras, Maziliauskaitė. V. Petrauskienė buvo A. Petrausko, garsaus dainininko Kipro Petrausko brolio žmona. A. Petrauską išrinko Onuškio valsčiaus viršaičiu, o jo žmoną V. Petrauskienę paskyrė dirbti į Onuškio miestelio mokyklą. Maziliauskaitė ištekėjo ir išvažiavo pas vyrą į Papolę. Mokytojas Pūras išvažiavo dirbti kitur.

1939 m. į mokyklą atvyksta mokytojas A. Kaulius. Pirmoji pažintis su mokytoju A. Kauliumi, pasak V. Vičkačkos (buvusio mokinio), įvyko 1939 m. šv. Velykų atostogų metu, kai vokiečiams užgrobus Klaipėdos kraštą iš Jakų mokyklos į mūsų nuošalų, prie lenkų demarkacinės linijos prisišliejusį Žilinų bažnytkaimį buvo perkeltas mokyklos vedėju. Šviesios atminties A. Kaulius buvo nepaprasta asmenybė. Buvę mokiniai pasakoja apie neužmirštamą sodininkystės ir daržininkystės praktiką. Nusimanė ir medicinoje. Turėjo mokyklos vaistinėlę, padėdavo gyventojams ištikus nelaimei. Kaulius buvo skautas. Iš I. Baublytės prisiminimų: vasaros metu vaikščiodavo su trumpomis kelnėmis ir su skrybėle. Moterys ypač vyresnio amžiaus piktindavosi tokiu elgesiu. Mokytojo pamokos buvo labai turiningos ir įdomios. Prireikė ir pažymių knygelių.

1939–1940 m. m. didelės įtampos ir nežinios metai. Mokytojo A. Kauliaus vadovaujami vyresnių klasių mokiniai lankė ulonų stovyklą, įsikūrusią vos už 8 km nuo Žilinų. Tais metais mokykloje pradėtas leisti laikraštėlis ,,Mūsų mokyklėlė”. Jis buvo spausdinamas mokytojo A. Kauliaus rašomąja mašinėle. Veikė ir jaunųjų ūkininkų ratelis. Ratelio nariai nuolat rašė į „Ūkininko patarėjo‟ priedą „Jaunasis ūkininkas‟. 1939 m. tapo nugalėtojais paskelbtame konkurse ir buvo apdovanoti lėkštinėmis akėčiomis.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, mokytojas Kaulius išsikėlė į Žiežmarius, kur mokytojavo kartu su žmona Stase. 1945 m. buvo ištremtas į Sibirą. 1956 m. grįžo į Lietuvą ir gyveno Palangoje. Mirė 1995 m.

1940 m. į Žilinų mokyklą sugrįžo mokytojas J. Jankauskas. Jis aktyviai padeda vykdyti žemės reformą, įsijungia į visuomeninę veiklą, rūpinasi mokyklos reikalais. Mokykla gauna naujų vaizdinių priemonių. Antrojo pasaulinio karo metais mokyklos darbas buvo labai sunkus. Darbas mokykloje vyko nereguliariai. Trūko popieriaus, sąsiuvinių. Daug mokinių negalėjo lankyti mokyklos. Bet mokytojai iš visų jėgų stengėsi, kad vaikai būtų mokomi.

Po karo 1945–1946 m. m. Žilinų pradinė mokykla perkeliama į geresnes patalpas (buvusio pasiturinčio ūkininko namą), nes Žilinskų dvaro pastato būklė buvo kritiška. 1948–1949 m. m. mokykloje mokosi 63 mokiniai. Mokykloje sudaryti du komplektai. Išnuomojama ir pritaikoma privačiame name viena klasė, kurioje mokėsi II ir IV klasių mokiniai. Patalpos menkos, bet mokyklos vedėjo J. Jankaus ko rūpinimosi dėka sudaromos sąlygos sėkmingam darbui. Šiose klasėse pradėjo savo darbą Bronius Biekša (dabar gyvena Alytaus rajone, pensininkas). Jį pakeičia mokytoja Stasė Alaburdaitė.

1948–1949 m. m. Žilinų pradinė mokykla perorganizuojama į septynmetę, atidaroma V klasė. Šioje klasėje susirenka 29 mokiniai. Iš viso mokykloje mokosi 60 mokinių. Mokyklos direktorius J. Jankauskas. Mokyklai perduodamas Žilinų bažnyčios klebonijos didelis pastatas. Mokykloje dirba Janė Raplauskaitė, Veronika Dudonytė,Vanda Zosytė. Mokslo metus užbaigia 83,3 proc. Mokinių. 1949–1950 m. m. mokykloje mokėsi 87 mokiniai. Mokykla dirba dviem pamainomis. Iš privalomo mokymo sąrašuose esančių 55 mokinių 13 nelankė mokyklos.

1950ų kolektyvas

1950–1951 m. m. mokyklai vadovauja direktorė D. Valentinaitė. Mokykloje veikia gamtininkų, choro, šokių rateliai. 1951 m. birželio 25 d. nušautas mokytojas J. Jankauskas. Mokytojas palaidotas Damanonių kapinėse (3 km nuo Žilinų kaimo).

1951–1952 m. m. mokykloje mokosi 139 mokiniai. Mokykloje dirba Aldona Mizarienė, Algis Stanevičius, Milda Stanevičienė, Adelė Petkuvienė, Genė Latvytė, Juozas Baliukynas, Bronius Bucevičius, Marija Dzeventkauskaitė. Kolektyvui vadovauja Balys Mizaras. Mokyklos mokinių pažangumas 84 % III - trečioji laida. 1954–1955 m. m. Priekyje sėdi Kostė Radzevičienė, Bronė Rasymaitė, Balys Mizaras (direktorius), Anelė Urbanavičiūtė.

Nuo 1956 iki 1958 m. mokyklai vadovauja Janė Drobelytė.

1958–1959 m. m. Žilinų mokyklai vadovauti pradeda Norbertas Munčelis, baigęs Vilniaus universitetą. Mokykla dirba dvejomis pamainomis. Klasės dviejose patalpose, tarp kurių atstumas gana didelis.

1961–1962 m. m. mokykla perorganizuojama į aštuonmetę. Dar didesnis patalpų trūkumas. Tačiau 1962 m. kolūkis „Taikos keliu“ perduoda mokyklai naują mūrinį pastatą. Atvyko nauja mokymo dalies vedėja St.Jotautienė ir rusų k. mokytoja J. Sasnauskaitė. Mokykloje veikia mičiurininkų, choro, fizinio lavinimo, literatų būreliai.

1966–1967 m. m. mokyklai pradeda vadovauti Bronius Biekša, 1948–1949 m. m. dirbęs šioje mokykloje mokytoju. Mokymo dalies vedėja Teofilė Baliukonienė. Sustiprėjo mokyklos materialinė bazė. Įsigyta daug vaizdinių priemonių, įrengtos dirbtuvės. Mokykloje veikia choro, tautinių šokių, raudonojo kryžiaus būreliai. Meno kolektyvai dalyvauja rajoninėse dainų šventėse. Dirba mokytojai: Sasnauskaitė, Kamarauskas, Abromaitienė, Baliukonienė, Palevičienė, Grigūnienė. Grigūnienė dabar gyvena Žilinuose. Dirbo pradinių kl. mokytoja. Tiek mokytojai, tiek mokiniai prisimena mokytoją Grigūnienę kaip reiklią, gerai savo darbą išmanančią mokytoją.

1967–1968 m. m. mokykloje organizuojama devinta klasė, kurioje 12 mokinių, vėliau mokykla išauga į vidurinę ir 1969–1970 m. m. išleidžia pirmąją 8 abiturientų laidą. Mokytojų kolektyvas padidėja: pradeda dirbti mokytoja B. Maziukaitė-Vičkačkienė, mokykloje dirbanti ir dabar, dėstanti gamtos mokslus, A. Grikšaitė, B. Godelis, D. Kazlauskienė, A. Janušauskas,A. Krušaitė. Daugelio likimai nežinomi. Dėl nedidelio 9 – 10 klasių mokinių skaičiaus ir palyginus silpnos vidurinei mokyklai materialinės bazės mokykla vėl perorganizuojama į aštuonmetę. Šiais mokslo metais mokyklos materialinę bazę papildė Jakėnų aštuonmetės mokyklos bazė. Tai vyko 19771–1972 m. m. 1971 metais pradeda dirbti S. Kvietkauskienė. Mokykloje dirbo pradinių klasių mokytoja iki gyvenimo pabaigos.
Mokykloje meno kolektyvams vadovavo D. Kazlauskienė, tautinių šokių rateliui D. Jazukevičiūtė (dabar Jaraminienė), dirbanti mokykloje ir šiandien, kraštotyros būreliui – B. Biekša, kapelai – B. Bucevičius.

Bronius Bucevičius mokyklai atidavė gražiausius gyvenimo metus. Pradėjo pedagogo karjerą Jakėnų aštuonmetėje, ją uždarius dirbo Žilinuose. Šviesios atminties mokytojas B. Bucevičius buvo nepaprasta asmenybė. Mokykloje dėstė lietuvių k. ir literatūrą, muziką ir dailę. Laisvalaikiu dirbo smuikus, kankles. Mokė mokinius šiais instrumentais groti. Tapė paveikslus, dalyvavo tautodailininkų parodose. Be to, buvo aktyvus Žilinų kaimo bendruomenės narys. Kultūros namuose vadovavo kaimo kapelai, mokytojų ansambliui. Mokytoją Bronių Bucevičių ilgai prisimins visi žiliniškiai.

Iki 1978 m. mokyklai vadovavo Bronius Biekša. Mokytojai ir mokiniai jį prisimena kaip reiklų vadovą, gerą istorijos mokytoją.

1978 m. mokyklai vadovauti pradeda Ona Marcinonienė. Jau įrengti dalykų kabinetai. Dirba mokytojai: B. Bucevičius, B. Vičkačkienė, D.Jaraminienė, D. Adlytė-Šlaičiūnienė, V. Vičkačka, I. Pigagaitė, G. Bucevičienė, B. Švedaitė, S. Kvietkauskienė, V. Račkienė. Mokykloje veikia choro, gamtininkų,sporto, tautinių šokių rateliai. 1978–1979 m. m. mokykloje lietuvių k. ir literatūrą dėsto A. Matučio sūnus Vytautas Matulevičius.

Vėliau lietuvių k. ir literatūrą dėsto S. Miškinytė, L. Čepulytė-Dudulienė. L. Čepulytė-Dudulienė organizavo etnografinį merginų ansamblį. Daug kartų dalyvavo ne tik rajoniniuose, bet ir zoniniuose konkursuose.

1985 m. pagal švietimo reformą mokykla reorganizuojama į devynmetę. 1990 m. mokyklai perduodami senieji kultūros namai, kuriuose įrengiama sporto salė.

1991 m. Žilinų devynmetę mokyklą nuspręsta palaipsniui reorganizuoti į vidurinę. 10 klasėje buvo 11 mokinių.

1997–1998 m. m. išleista 5-oji abiturientų laida.

Į mokyklą dirbti sugrįžta buvę mokiniai, baigę šią mokyklą: V. Riaubys, A. Uždavinytė-Jachimovičienė, N. Repeikaitė-Česnulevičienė. Tebedirba ir aktyviai popamokinėje veikloje reiškiasi G. Kmieliauskienė, T.Kapočel-Truncienė, D. Jaraminienė, D. Šlaičiūnienė, B. Vičkačkienė, I. Ambrutienė,D. Riaubienė, R. Budrevičienė, N. Kuzmenkova. Mokytojų kolektyvui vadovauja O. Marcinonienė – visą laiką trykštanti jaunatviška energija, iškalbi, mokanti suvienyti mokytojus į darnų kolektyvą. Direktorės pavaduotoja ugdymui R. Budrevičienė – visą laiką rimtai nusiteikusi ir atsakingai žiūrinti į savo pareigas, kuruojanti mokytojų darbą. Mokykloje veikia biblioteka, po pamokų mokiniai gali mokytis, užsiimti kraštotyros, etnografinio, dramos, tautinių šokių būreliuose.

2000 m. įvedus privalomą profilinį mokymą, 2001 metais mokykla tampa pagrindine.

2002–2003 m. m. mokykla pradėjo dalyvauti pagrindinių mokyklų tobulinimo programoje(MTP).Trys mokytojos -R.Budrevičienė,A.Jachimovičienė, G.Kmieliauskienė dvejus metus dalyvavo MTP mokymose. Savo žiniomis jos dalinosi su kolegomis. Mokykla, dalyvaudama šioje programoje, gavo daug mokymo priemonių: keturiolika naujų kompiuterių, daugialypės terpės projektorių, vaizdo kamerą, skaitmeninį fotoaparatą, nešiojamąjį kompiuterį, daug žodynų, žemėlapių, įvairių lentelių, priemonių chemijos ir fizikos pamokoms ir kt.

Mokykloje dirba 19 mokytojų. 2004 m. mokyklai vadovauti pradėjo A. Vaitkevičienė. Tikybos moko mokytoja Rasuolė-Tatjana Vaškevičienė.

2008–2009 m. m. mokykloje pradėjo dirbti socialinė pedagogė Irena Butkevičiūtė.

Pamokų laikas dirbant mišriuoju būdu

  • 8.30 - 9.15
  • 9.25 - 10.10
  • 10.20 - 11.05
  • 11.35 - 12.20
  • 12.35 - 13.20
  • 13.30 - 14.15
  • 14.25 - 15.10