Žilinų pagrindinė mokykla
Teksto dydis

Mokamos paslaugos

Mokinių maitinimas

Mokykla vadovaujasi Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-VIII-538 dėl „Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą" įstaigose, kurių savininkė yra Varėnos rajono savivaldybė tvarkos aprašu.

Varėnos rajono savivaldybės taryba nustatė atlyginimą už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą įstaigose, kurių savininkė yra Varėnos rajono savivaldybė, dydį:

  • mėnesio atlyginimas ugdymo aplinkos išlaikymui - 3,00 €.

Mokiniai mokykloje maitinami pagal „Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašą“ patvirtintą Varėnos r. savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-400. Dokumentai nemokamam maitinimui gauti pateikiami Jakėnų seniūnijos socialiniam darbuotojui.

Mokykloje yra valgykla, kurioje papietauti turi galimybę visi mokyklos mokiniai. Mokyklos mokinių maitinimo patiekalų valgykloje kainos skelbiamos valgyklos skelbimų lentoje.

     > Mokinių valgiaraščiai
     > MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS
 

Vadovėliai

Vadovėlius mokykla įsigyja už mokinio krepšelyje vadovėliams skirtas lėšas. Užsakomų vadovėlių sąrašas derinamas su Mokyklos taryba ir tvirtinamas mokyklos vadovo. Visi mokiniai aprūpinami vadovėliais, o pratybų sąsiuvinius perkasi patys. Žalą už prarastus vadovėlius, sugadintą mokyklos turtą padengia moksleivio tėvai (globėjai).