Žilinų pagrindinė mokykla
Teksto dydis

Socialinis pedagogas

Varėnos r. Žilinų pagrindinės mokyklos

Vyr. socialinė pedagogė

Rima Židelevičienė

El. paštas: 

 

TIKSLAS
Rūpintis mokinių socialine gerove, padėti jiems adaptuotis, teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokyklos bendruomenės nariams, šalinant priežastis, kurios trukdo mokinių ugdymo(-si) procesui, pozityviai socializacijai šeimoje, bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir mokykloje.

UŽDAVINIAI:

  1. Rinkti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, reikalingą vaikų ir mokinių socialinėms problemoms spręsti.
  2. Padėti vaikams ir mokiniams adaptuotis mokykloje, ugdymosi mokymosi aplinkoje;
  3. Nagrinėti ir spręsti mokiniams kylančias problemas (mokymosi motyvacijos, lankomumo, nepatenkinamo mokymosi, mokyklos taisyklių nepaisymo, užimtumo, emocijų ir elgesio, bendravimo su aplinkiniais bei kt.), kurios gali kilti mokykloje, rūpintis jų prevenciją;
  4. Organizuoti smurto ir nusikalstamumo, patyčių, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir sveiko gyvenimo būdo įpročių prevenciją, akcijas ir užsiėmimus mokykloje, siekiant užtikrinti vaikui ir mokiniui saugią ugdymosi aplinką;
  5. Bendradarbiauti su pedagogais, klasių auklėtojais, mokyklos administracija, tėvais (globėjais ar rūpintojais), pagalbos mokiniui specialistais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiant užtikrinti vaiko ir mokinio saugumą, spręsti jų socialines pedagogines problemas.
  6. Skatinti mokinius dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje ir įtraukti mokinius į socialinės veiklos būrelio „Geradariai“ veiklą.